Как работи

www.modeverngreen.eu

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове, групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Modeverngreen.eu не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева и са крайни, без включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите. Modeverngreen.eu има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА ОТ САЙТА

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Modeverngreen.eu. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените на Сайта възможности.

* Потребителят има възможност да направи поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в он-лайн магазина и се поръчва специално за Клиента от съответния доставчик.

* Потребителят има възможност да посочи желан срок на доставка, който може да бъде променян от страна на Modeverngreen.eu, в зависимост от възможността на куриерът да достави на посочената дата в посоченото населено място и адрес.

В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, Modeverngreen.eu  запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица;

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. 

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Modeverngreen.eu, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта и/или в имейл потвърждението за направената поръчка; 

Modeverngreen.eu има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Modeverngreen.eu има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено  и съответната сума постъпи по банковата сметка на МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД, Modeverngreen.eu изпълнява доставката на поръчаните стоки. 

При заплащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Modeverngreen.eu изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес, е от 48 часа до 5 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Modeverngreen.eu. Доставката на стока, която към момента на поръчката не е налична в он-лайн магазина, за която е получено плащане, до посочения от потребителя адрес, е от 48 часа до 14 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Modeverngreen.eu.

Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска фирма ЕКОНТ, според посочените срокове. 

Цената за доставка на поръчани стоки се заплаща от Потребителя по цени определени от ЕКОНТ в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Modeverngreen.eu съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

Modeverngreen.eu може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Modeverngreen.eu информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

 

Modeverngreen.eu  не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от Modeverngreen.eu обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Modeverngreen.eu на тел. 0879489356.

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно Modeverngreen.eu на тел 0879480356, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Modeverngreen.eu не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 
В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Modeverngreen.eu се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право в срок от 48 часа да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, като уведомява Modeverngreen.eu за такова искане на тел. 0879480356 или на email: office@modeverngreen.eu.

Modeverngreen.eu  си запазва правото да избира / променя куриера, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка и да не води до по-големи разходи за Потребителя.

Modeverngreen.eu извършва доставки чрез куриер само на територията на България. За доставки извън територията на България Потребителят следва да се свърже с Modeverngreen.eu на тел. 0879480356 или на email: office@modeverngreen.eu.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача, е получил стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача, е получил последната стока, при договор, съгласно който са поръчани много стоки с една поръчка. 

При поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в он-лайн магазин Modeverngreen.eu, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни от получаване на уведомление, че стоката не е налична.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Modeverngreen.eu за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)До 
МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД

гр. София, ж.к. Левски-В, бл. 15, вх. 1, 

email: office@modeverngreen.eu:С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….
 

– Номер на поръчка* …………………………………………………………………..

– Поръчано на*/Получено на* ……………………………………………………

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ……………………………………………………..

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ……………………………………………………………………………..* Ненужното се зачертава.“ 


________________________________________________________________

                          

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта www. Modeverngreen.eu, като в случай че използва тази  възможност, Modeverngreen.eu незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителят се откаже от договора, Modeverngreen.eu ще възстанови всички плащания, които е получило, (с изключение на разходите за доставка и връщане, които са за сметка на потребителя), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира Modeverngreen.eu за неговото решение за отказ от договора.

С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

Modeverngreen.eu има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно в изряден вид. 

Потребителят следва да върне обратно за своя сметка на Modeverngreen.eu стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Modeverngreen.eu за отказа си от договора на www.Modeverngreen.eu или office@modevergreen.eu.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Modeverngreen.eu преди изтичането на 14-дневния срок.

Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Modeverngreen.eu  запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, с липсващи части и аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока/респ. дали да върне на Потребителя платената сума.

Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато потребителят упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил Modeverngreen.eu за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

Отказ от някои видове закупени стоки не може да бъде упражнен, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите, а именно:

Правото на отказ не се прилага за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, ръст, размери и т.н.;

Правото на отказ не се прилага за договори за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си след изпробване или имат кратък срок на годност;

Правото на отказ не се прилага за договори за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

ГАРАНЦИЯ. ПРАВА ПРИ ДЕФЕКТНИ СТОКИ

Modeverngreen.eu отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 1 месец след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по ЗЗП да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Modeverngreen.eu издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:


а) в случай на изгубена гаранционна карта; 

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Modeverngreen.eu лице или сервизен център; 

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта; 

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта; 

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Modeverngreen.eu по отношение на продуктите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.