ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

www.modeverngreen.eu
 
  • МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД, с ЕИК: 205456611, в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят. 
  • МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
  • МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД няма право да обработва данните му. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на МОДЕВЪРН ГРИЙН ЕООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни.